Klient oddając urządzenie do naprawy zgadza się z niniejszym regulaminem oraz oświadcza, że posiada kopię zapasową danych znajdujących się na oddawanym w naprawę urządzeniu

1. ODDANIE SPRZĘTU DO NAPRAWY

Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia serwisowego.

Przyjęcie sprzętu do naprawy może nastąpić:

  • – osobiście w siedzibie firmy, przynosząc sprzęt.
  • – wysyłając sprzęt po uprzednim zgłoszeniu naprawy

Po przyjęciu sprzętu klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia do naprawy z unikalnym numerem naprawy służącym do jej identyfikacji w systemie . Dokument ten jest jedynym uprawniającym do późniejszego odbioru sprzętu.

Reklamacje są rozpatrywane po okazaniu dokumentu sprzedaży wraz z lub numeru naprawy, który jest wydawana przy odbiorze sprzętu.

Po naprawie sprzęt jest wydawany klientowi lub innej osobie przez niego wcześniej upoważnionej o czym Mobile Szop został również uprzednio zawiadomiony.

Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres po wpłacie przez klienta należności za naprawę.

Naprawy do 100zł nie muszą być konsultowane z klientem. Klient oddając sprzęt do odzyskiwania danych zgadza się na odzyskiwanie danych do 300zł bez wcześniejszej z nim konsultacji – Mobile Szop przyjmując jakikolwiek nośnik do odzyskania danych o ile to możliwe odzyskuje dane w do tej kwoty bez pytania o zgodę klienta – klient oddając nośnik do odzyskiwania zgadza się z niniejszym zapisem.

Uszkodzone części nie są wydawane po naprawie – zostają zutylizowane. Jest możliwe wydanie tych części tylko po uprzednim poinformowaniu o tym przez klienta przy przyjmowaniu zlecenia na naprawę.

2. WYSYŁKA SPRZĘTU

Sprzęt wysyłany Mobile Szop powinien być odpowiednio zabezpieczony. Mobile Szop nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zapakowanie sprzętu przez klienta. Ewentualne roszczenia klient może kierować do firmy spedycyjnej.

W przypadku niewłaściwego pakowania i konieczności jego zmiany przy odsyłce przez Mobile Szop klient zostanie obciążony dodatkową opłatą za pakowanie w wysokości 15PLN brutto.

Mobile Szop wysyłając kuriera po sprzęt do klienta nie ponosi odpowiedzialności za „sprawność jego działania” np. za nie przyjechanie kuriera o odpowiedniej godzinie lub w ogóle za jego niestawienie się. Mobile Szop może w tej sprawie zainterweniować jeśli klient Nas o tym powiadomi. Prosimy się nie denerwować – nie odpowiadamy za działania firm zewnętrznych. Zdarza się to rzadko, ale zdarza.

3. CZAS TRWANIA NAPRAWY

Czas naprawy jest zależny od typu usterki, skomplikowania i dostępności części zamiennych i serwisowych.

Dokumentem uprawniającym do naprawy gwarancyjnej jest dokument sprzedaży lub numer naprawy wydawany w momencie wydania sprzętu po naprawie w Mobile Szop.

Mobile Szop nie ponosi odpowiedzialności za błędne działania OPROGRAMOWANIA (system, programy, gry etc.)

O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia lub kosztach przekraczających podany limit Klient zostanie poinformowany telefonicznie, sms`owo lub poprzez e-mail.

Klient posiada 60 dni na odbiór sprzętu po zawiadomieniu przez Mobile Szop o tym fakcie (słownie, listownie, telefonicznie, e-mailowo lub sms`owo)

Nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego Mobile Szop sprzęt niszczy i utylizuje.

Klient może odebrać taki sprzęt po uprzednim wniesieniu opłaty magazynowej za każdy dzień przechowywania sprzętu i jego ubezpieczenia w kwocie 10zł brutto / dzień.

4. GWARANCJA

Na każdą naprawę udzielana jest odpowiedniej długości gwarancja – zwykle jest to 3 miesiące. W przypadku montażu nowych układów BGA gwarancja wynosi 12 miesięcy. -Baterie 6 miesięcy -Akcesoria 3 miesiące -wyświetlacze Lcd 3-6 miesięcy

Na jakiekolwiek naprawy po zalaniu GWARANCJA NIE JEST UDZIELANA.

Decyzję w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego Mobile Szop wydaje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania sprzętu.

Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez Mobile Szop.

Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez Mobile Szop czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją Mobile Szop lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.

Reklamację klient zobowiązany jest dostarczyć na własny rachunek – osobiście lub na własny koszt firmą spedycyjną.

Gwarancja na elementy nie obejmuje:

uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.);

uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia;

uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;

przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie);

części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych Mobile Szop lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;

części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące Mobile Szop

SPRZĘT PO ZALANIU NIE PODLEGA GWARANCJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Mobile Szop

Mobile Szop nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.

Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę lub utracone korzyści wynikające z braku tych danych.

Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Mobile Szop nie ponosi odpowiedzialności – przyjmując sprzęt do naprawy nie wiemy tak naprawdę co jest w środku.

Mobile Szop zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Mobile Szop czynników.

Mobile Szop zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty – jednym słowem, w stanie pogorszonym. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny. Każda czynność serwisowa prowadzi do zmian w działaniu sprzętu i klient nie ma prawa rościć żadnych pretensji z tego powodu do Mobile Szop. Dla przykładu – jeśli do naprawy został przyjęty laptop który reagował na włącznik, ale nie dawał obrazu i po wykonanych czynnościach serwisowych (np. Reflow układu BGA) laptop w ogóle przestał się włączać (brak reakcji na włącznik), a klient nie zgadza się na wymianę elementu na nowy to Mobile Szop oddaje sprzęt w takim stanie klientowi i klient przyjmuje sprzęt w takim stanie bez jakichkolwiek roszczeń.

Mobile Szop nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w telefonach nośniki pamięci, adaptery, karty SIM, etui i innego rodzaju DODATKI które nie są niezbędne do naprawy. Prosimy przed wysyłką pozbyć się z telefonu wszystkich tego typu rzeczy. To samo tyczy się sprzętu już serwisowanego przez inny serwis oraz sprzętu po zalaniu – w SZCZEGÓLNOŚCI tyczy się to sprzętu po zalaniu, który zachowuje się nieprzewidywalnie – KLIENT ODDAJĄC ZALANY SPRZĘT DO NAPRAWY OŚWIADCZA, IŻ JEST CAŁKOWICIE ŚWIADOM, ŻE MOŻE ODEBRAĆ SPRZĘT W STANIE POGORSZONYM ZE WZGLĘDU NA POSTĘPUJĄCE ZNISZCZENIA SPOWODOWANE KONTAKTEM CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH Z CIECZĄ I NIE BĘDZIE SOBIE ROŚCIŁ ŻADNYCH PRETENSJI Z TEGO POWODU.

Mobile Szop nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym Mobile Szop .

Mobile Szop nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.

Mobile Szop nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się na dyskach twardych dostarczanych wraz ze sprzętem komputerowym do serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie komputerowym nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie – klient oddając sprzęt do naprawy rozumie to zagadnienie i całkowicie się z Nim zgadza.

Oględziny sprzętu komputerowego mogą dotyczyć wyłącznie usterki podanej przez Klienta . Diagnoza jest płatna w kwocie 50zł brutto.

Mobile Szop nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Mobile Szop niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy lub inne nieprzewidziane trudności (siła wyższa) /art. 361-363 K.C./.

W przypadku lutowania elementów na płytach głównych Apple (iPhone, iPod, iMac, MacBook) klient dobrowolnie zgadza się na ewentualne uszkodzenie całkowite płyty głównej podczas czynności serwisowych (ze względu na ich specyfikę – dotyczy to każdej naprawy jakiekolwiek usterki płyty głównej w KAŻDYM modelu iPhone, Macbook, iPod, iMac, iWatch i innych) i oświadcza, że nie będzie rościł ŻADNYCH pretensji do Mobile Szop, nawet jak otrzyma sprzęt niekompletny, tj. Płyta główna będzie pozbawiona pewnych elementów, które MUSIAŁY zostać usunięte w celu realizacji naprawy.

Powyższy punkt dotyczy także innych sprzętów elektronicznych (nie tylko sprzęt Apple) – podobna sytuacja może mieć miejsce w laptopach i telefonach innych marek – Dell, Lenovo, Asus, Toshiba, Samsung etc. Każda ingerencja w taki sprzęt wiąże się z możliwością jego uszkodzenia w stopniu większym, niż został przyjęty – klient zgadza się na ten zapis pozostawiając sprzęt do naprawy w firmie Mobile Szop.

6. ZABEZPIECZENIA

Mobile Szop w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje plomby gwarancyjne.

Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez Mobile Szop gwarancji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Każdy Klient oddający sprzęt do Mobile Szop jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, który jest ogólnie dostępny i na stronie WWW oraz w siedzibie firmy. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.